Zgloszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne tj. stacji bazowej telefonii komórkowej  25703 (17010N!)  zlokalizowanej w m. Bratoszewice. gm. Stryków  (dz. nr ew. 461/3).

Prowadzący instalację: 

T-Mobile S.A. ul. Marynarska 12, 02- 674  Warszawa

Uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art.152 ust.4a ustawy prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia, można składać w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji.

Data udostepnienia: 06.04.2021 r.