1

2

3

4

5

Lp.

organ
kontrolujący

temat
kontroli

okres

dokument
o wynikach kontroli*

1

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Kontrola doraźna prowadzenia rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy w systemie RWDZ, w odniesieniu do sprawy o numerze GUNB 12888/2021 17.03.2022 r. - 18.03.2022 r.

 

2

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Kontrola prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego w roku 2021 środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie zawartej umowy, na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej 17.10.2022 r. - 17.03.2023 r.

 

* Dokumenty o wynikach kontroli wymienione w kolumnie 5 udostępniane są na wniosek po ich zakończeniu, z zachowaniem zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i zgodnie z zapisami art. 10  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, iż informacja publiczna nie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu, jest udostępniana na wniosek.