Na podstawie art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, obejmujący podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium, tj. w czerwcu.
W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą uczestniczyć i zabierać głos również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Zgierskiego, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Starostwa Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, pokój 101 (I piętro).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU ZGIERSKIEGO

Stosownie do art. 30a ust. 8 ww. ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, a mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego zgłoszenia.
 
Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zgierskiego oraz w formie papierowej w Biurze Rady.

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH MIESZKAŃCA POWIATU ZGIERSKIEGO