Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Zgierskiego z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla tego programu ( obwieszczenie dostępne pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewZgierzu/document/1047632/Obwieszczenie- )

podano do publicznej wiadomości informację o:

1) Przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030”.

2) Wyłożeniu do publicznego wglądu:

-  Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030”;

- Prognozy oddziaływania na środowisko do „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030”.

- Stanowisk innych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

Dokumenty, o których mowa wyżej wyłożone są do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (piętro II, pok. nr 209) w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu w zakładkach: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego oraz Konsultacje społeczne , na okres 21 dni licząc od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 17.04.2024r. do dnia 07.05.2024r.

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. dokumentów.

Uwagi i wniosku mogą być składane od dnia od dnia 17.04.2024r. do dnia 07.05.2024r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną pozostawione się bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatwowego w Zgierzu, ul. Sdaowej 6a, 95-100 Zgierz,

- ustnie do protokołu w siedzibie urzędu Starostwa Powiatwowego w Zgierzu przy ul. Sdaowej 6a w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: srodowisko@powiat.zgierz.pl .

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Zgierskiego.