Każda osoba uprawniona, której została udzielona nieodpłatna porada prawna lub nieodpłatna porada obywatelska, może wypełnić anonimową ankietę (dostępną u osoby udzielającej porady), w której przekaże swoją opinię o usłudze. Osoba uprawniona umieszcza ją w zamkniętej urnie, udostępnionej w każdym z punktów.

Osoba uprawniona, której porada prawna lub porada obywatelska została udzielona poza punktem nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (np. w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, może przekazać anonimową opinię:

  • telefonicznie pod numerem: 785 050 293
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: npp@powiat.zgierz.pl
  • listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich
ul. Sadowa 6A
95-100 Zgierz

wraz ze wskazaniem osoby, która udzielała pomocy oraz terminu porady.

 

Opinie osób uprawnionych posłużą analizie i sformułowaniu wniosków na temat działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego.