Zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez klientów
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez klientów określaj±:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm..),
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz.46),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
 • Uchwała nr 38/146/19 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
 • Zarządzenie nr 120.7.2017 Starosty Zgierskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

 

Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 8:00 - 17:00. Sekretarz i naczelnicy wydziałów przyjmują klientów w indywidualnych sprawach oraz w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy urzędu określonych w Regulaminie pracy.


Pracownicy Starostwa przyjmują klientów w ciągu całego czasu pracy każdego dnia. Pracownicy Starostwa zatrudnieni na stanowskach urzędniczych i pomocniczych pracują według następującego rozkładu czasu pracy:

 • w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 8:00 - 16:00
 • we wtorek w godz. 8:00 - 17:00
 • w piątek w godz. 8:00 - 15:00

Kasa Starostwa czynna jest:

 • w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 8:15 - 15:00
 • we wtorek w godz. 8:15 - 16:00
 • w piątek w godz. 8:15 - 14:00

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przyjmują klientów:

 • w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 8:00 - 16:00
 • we wtorek w godz. 8:00 - 17:00
 • w piątek w godz. 8:00 - 15:00

Pracownicy Wydziału Komunikacji (ul. Długa 49) przyjmują klientów:

 • w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 8:00 - 15.30
 • we wtorek w godz. 8.00 - 16.30
 • w piątek w godz. 8.00 - 14.30

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przyjmują klientów:

 • w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 8:00 - 15:15
 • we wtorek 8:00 - 16:15
 • w piątek w godz. 8:00 - 14:15

W budynku Starostwa znajdują się:

 • tablica ogłoszeń Rady,
 • tablica ogłoszeń Zarządu,
 • tablice ogłoszeń Starostwa,
 • tablica informacyjna o rozmieszczeniu wydziałów w budynku Starostwa.

Przy drzwiach pokoi biurowych umieszczone są tabliczki wyszczególniające: nazwę komórki organizacyjnej, imię i nazwisko pracownika oraz stanowisko służbowe.

Pracownicy Starostwa są zobowiązani do bezpośredniego, osobistego przyjmowania i wstępnego rozpatrywania każdej sprawy z jaką zwracają się do nich klienci.

Indywidualne sprawy klientów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

Pracownicy Starostwa są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw klientów, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego

Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw klientów ponoszą naczelnicy wydziałów oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

 

Do obowiązków pracowników załatwiających indywidualne sprawy klientów należy:

 • wykonywanie zadań Starostwa sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 • przestrzeganie prawa, 
 • udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Starostwa, jeżeli prawo tego nie zabrania, 
 • udzielanie klientom informacji niezbędnych lub przydatnych do załatwienia interesujących ich spraw, przystępne i wszechstronne wyjaśnienie treści obowiązujących przepisów, a także uzasadnień podjętych decyzji, 
 • zapewnienie klientom czynnego udziału w każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego, 
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo, 
 • uprzedzanie klientów o konsekwencjach grożących w przypadku złożenia pracownikowi Starostwa danych, informacji lub oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym a mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, 
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami i współpracownikami, 
 • dbałość o wykonanie zadań publicznych powiatu z uwzględnieniem interesu publicznego oraz słusznego interesu klientów.

W przypadku zgłoszenia się klienta do niewłaściwego rzeczowo lub miejscowo wydziału, pracownik przyjmujący tego klienta, po zapoznaniu się z rodzajem sprawy, powinien ustalić i poinformować kto i w którym wydziale jest właściwy do załatwienia tej sprawy.

W przypadku, gdy sprawa z którą zgłasza się klient dotyczy kompetencji innego urzędu czy innej instytucji, pracownik przyjmujący tę osobę w Starostwie powinien przekazać jej dokładną informację i adres urzędu lub instytucji, do której właściwości należy załatwienie sprawy.

Konto do opłat skarbowych, określonych zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016, poz. 1827):

Urząd Miasta Zgierza

Wydział Finansowy

Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

15 8783 0004 0017 2303 2000 0103.