1. Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Dostęp do takich informacji podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych.

Udostępnianie informacji publicznych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu następuje:

- poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zgierskiego: http://www.powiatzgierski.bip.net.pl/;

- na pisemny wniosek*, skierowany na adres : Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, fax: 42 719 08 16 oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na ogólny adres e-mail: starostwo@powiat.zgierz.pl lub na adres wydziału merytorycznego, wskazanego na stronie internetowej Powiatu Zgierskiego www.powiat.zgierz.pl;

- w formie ustnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie.

2. W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu informacji niedostępnych w BIP, ani na stronie internetowej urzędu, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma być udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostepnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

3. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lun koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

4. Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji, do której znajdują zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.