Zgodnie z treścią art. 19 pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 595, 645) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

        Opracowany przez zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu projekt  „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2018 Powiatu Zgierskiego” wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańcom, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

           Jako dokument określający koncepcje i ramy funkcjonowania lokalnej polityki społecznej, z uwzględnieniem uwarunkowań Powiatu Zgierskiego, jest materiałem o dość dużym stopniu ogólności i bazowym dla powstawania materiałów operacyjnych.

           Niezwykle istotnym jest, by powyższy materiał był poddany społecznym konsultacjom, dlatego też zachęcamy do jego lektury i zgłaszania uwag oraz sugestii w terminie do 18 lutego 2014r. na adres pcpr@powiat.zgierz.pl lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz.