Wydział prowadzący:
 
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

Kontakt:
Starszy Inspektor - Justyna Galanciak, tel. (42) 288-82-74, pokój nr 311 (III piętro)


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
- rozporządzenie Ministra Sportu i turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Opłaty:
 

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6A. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub wypisu należy załączyć do właściwego wniosku z chwilą jego złożenia.

- wydanie decyzji - 10 zł
- wydanie wypisu z ewidencji - 17 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

- uczniowskie kluby sportowe (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

- kluby sportowe posiadające status organizacji pożytku publicznego.

 


Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni,
- do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.


Tryb odwoławczy od wydanej decyzji:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi za pośrednictwem Starosty Zgierskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Dokumenty:

Wnioski do porania na stronie internetowej Powiatu zgierskiego: www.powiat.zgierz.pl w zakładce Druki do porania - Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

I. Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej:
1) protokół z Zebrania Założycielskiego,
3) uchwała o założeniu klubu,
4) uchwała o przyjęciu statutu,
5) uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego/ władz stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej).
6) lista założycieli (min. 7 osób będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca: imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis),
7) oświadczenia założycieli o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych,
8) zgoda właściciela lokalu na siedzibę klubu,
9) statut - 2 egzemplarze
10) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
II. Dokonanie zmian we wpisie do ewidencji w zakresie nazwy lub adresu siedziby klubu sportowego, imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, statutu:
1) wniosek o dokonanie zmian w ewidencji,
2) protokół z Walnego Zebrania,
3) uchwały w sprawie dokonywanych zmian,
4) w przypadku zmian w statucie - 2 egzemplarze tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian,
5) lista obecności z Walnego członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze wraz z informacją o liczbie wszystkich członków klubu,
6) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


III. Wydanie wypisu z ewidencji:

1)  wniosek o wydanie wypisu z ewidencji,

2)   dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

IV. Wykreślenie klubu z ewidencji:

1)  wniosek likwidatora o wykreślenie klubu z ewidencji,

2)  protokół z Walnego Zebrania Likwidacyjnego podpisany przez przewodniczącego i sekretarz wraz z załączonymi uchwałami o rozwiązaniu klubu, powołaniu likwidatora, przekazaniu majątku oraz listą obecności,

3)  protokół przekazania majątku podpisany przez stronę zdającą i przejmującą,

4)  sprawozdanie likwidatora o przeprowadzeniu i zakończeniu likwidacji klubu,

5)  dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.