Wydział:
Organizacji i Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

- rozporządzenie Ministra Sportu i turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

 

Opłaty:

1) Uczniowskie kluby sportowe - zwolnione z opłat skarbowych (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),

2) Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

- za wydanie decyzji opłata skarbowa - 10 zł

- za wydanie wypisu opłata skarbowa - 17 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są kluby posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6A.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub wypisu należy załączyć do właściwego wniosku z chwilą jego złożenia.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej starostwa http://www.powiat.zgierz.pl/ w zakładce "Druki do pobrania" -  Pliki do pobrania - Starostwo Powiatowe - Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich.


Forma załatwienia sprawy:
decyzja

Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni,

- do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane.


Osoba odpowiadająca:
Inspektor - Justyna Galanciak, tel. (42) 288-82-74, pokój nr 311 (III piętro)

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi za pośrednictwem Starosty Zgierskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wymagane dokumenty 

I. Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej:

1) protokół z Zebrania Założycielskiego,

3) uchwała o założeniu klubu,

4) uchwała o przyjęciu statutu,

5) uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego/ władz stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej).

6) lista założycieli (min. 7 osób będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca: imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis),

7) oświadczenia założycieli o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych,

8) zgoda właściciela lokalu na siedzibę klubu,

9) statut - 2 egzemplarze

10) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

II. Dokonanie zmian we wpisie do ewidencji w zakresie nazwy lub adresu siedziby klubu sportowego, imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, statutu:

1) wniosek o dokonanie zmian w ewidencji,

2) protokół z Walnego Zebrania,

3) uchwały w sprawie dokonywanych zmian,

4) w przypadku zmian w statucie - 2 egzemplarze tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian,

5) lista obecności z Walnego członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze wraz z informacją o liczbie wszystkich członków klubu,

6) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

III. Wydanie wypisu z ewidencji:

1)  wniosek o wydanie wypisu z ewidencji,

2)   dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

IV. Wykreślenie klubu z ewidencji:

1)  wniosek likwidatora o wykreślenie klubu z ewidencji,

2)  protokół z Walnego Zebrania Likwidacyjnego podpisany przez przewodniczącego i sekretarz wraz z załączonymi uchwałami o rozwiązaniu klubu, powołaniu likwidatora, przekazaniu majątku oraz listą obecności,

3)  protokół przekazania majątku podpisany przez stronę zdającą i przejmującą,

4)  sprawozdanie likwidatora o przeprowadzeniu i zakończeniu likwidacji klubu,

5)  dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.