Sekretarz Powiatu Zgierskiego

Maria Kaczorowska

 

tel. (42) 2888-111
pok. 111 (I piętro) ul. Sadowa 6A

Do zadań Sekretarza należy:
     1) nadzór nad organizacją pracy w Starostwie oraz czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań;
     2) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;
     3) nadzorowanie prac związanych z organizacją i obsługą posiedzeń Zarządu oraz współdziałanie w przygotowywaniu projektów uchwał Rady i Zarządu;
     4) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw w zakresie:
     a) skarg i wniosków,
     b) petycji,
     c) interpelacji i zapytań radnych,
     d) organizacji i przeprowadzania wyborów powiatowych oraz referendum powiatowego,
     e) funkcjonowania kontroli zarządczej;
     5) zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa;
     6) nadzorowanie procesu informatyzacji, zakupu wyposażenia i środków trwałych, utrzymania obiektów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków, będących siedzibami Starostwa;
     7) realizowanie zadań polityki zarządzania zasobami ludzkimi, zgodnie z otrzymanym upoważnieniem, w zakresie:
     a) szkolenia i doskonalenia kadr,
     b) dokonywania ocen okresowych pracowników,
     c) przeprowadzania naborów na stanowiska urzędnicze i odbywania służby przygotowawczej oraz wnioskowania w sprawach wynagradzania pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi;
     8) koordynowanie działań zapewniających ochronę danych osobowych i dostęp do informacji publicznej;
     9) nadzór nad realizacją zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną na terenie powiatu;
   10) nadzór nad realizacją zadań:
     a) Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich,
     b) Biura Rady