Wydział prowadzący:
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich
 
Kontakt:
Starszy Inspektor - Justyna Galanciak, tel. (42) 288-82-74, pokój nr 311 (III piętro)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Opłaty:
Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6A. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z ewidencji należy załączyć do właściwego wniosku z chwilą jego złożenia.

- wpis do ewidencji- bez opłat
- wydanie zaświadczenia z ewidencji- 17 zł

Termin załatwienia sprawy:
- 7 dni,
- 14 dni (sprawy szczególne)

Dokumenty:

wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych:
1) regulamin działalności - 2 egzemplarze,
2) lista założycieli,
3) protokół z zebrania Założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami,
4) lista obecności na Zebraniu Założycielskim,
5) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel przedstawiciela reprezentującego lub członków zarządu i komisji rewizyjnej,
6) zgoda właściciela lokalu na siedzibą stowarzyszenia zwykłego.