Skarbnik Powiatu Zgierskiego

Agnieszka Szymczyk

 

 

tel. (42) 2888-180 
pok. 214 (II piętro)

 

Do zadań Skarbnika należy:

  1. opracowywanie projektu budżetu Powiatu;
  2. opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej;
  3. nadzorowanie prawidłowej realizacji budżetu Powiatu;
  4. nadzorowanie prac związanych ze składaniem sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Powiatu;
  5. nadzorowanie prac związanych zopracowywaniem sprawozdania finansowego Powiatu;
  6. wykonywanie  dyspozycji  środkami  finansowymi  zgodnie  zobowiązującymi  przepisami oraz dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;
  7. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych Powiatu;
  8. współpraca z organami kontroli zewnętrznej w zakresie finansów;
  9. nadzór nad realizacją zadań Wydziału Finansowego;
  10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę w zakresie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.