Każdy obywatel ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Zasady postępowania z wniesionymi skargami i wnioskami określają:
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46),
  • uchwała nr 2/4/24 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu ze zmianami.
Rozpatrzenie skargi należy do:
  • Rady - jeżeli dotyczy zadań lub działalności Zarządu oraz Starosty a także kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
  • Starosty - jeżeli dotyczy zadań lub działalności pracowników Starostwa.

 

  • Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu przyjmują klientów w każdy wtorek w godzinach 8:00 - 17:00. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, dniem przyjęć jest nastepny dzień pracy, Sekretarz oraz naczelnicy wydziałów przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków  każdego dnia pracy urzędu.
  • Skargi i wnioski wpływające do Starostwa oraz zgłaszane podczas przyjęć klientów przez Starostę, Wicestarostę i Członków Zarządu przekazuje się do właściwej komórki w celu rozpatrzenia i załatwienia.
  • Skargi i wnioski  wpływające do poszczególnych komórek należy niezwłocznie skierować do Wydziału Organizacyji i Spraw Obywatelskich w celu wpisania do rejestru skarg i wniosków oraz nadania numeru.
  • W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
  • Odpowiedź na skargę lub wniosek winna zawierać wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy, ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów podniesionych w skardze lub propozycji zawartych we wniosku oraz jednoznaczną informację o podjętych rozstrzygnięciach. Odpowiedź tę podpisuje Starosta.