Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. Zasady oraz tryb ponownego wykorzytywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w Rozdziale 2a.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Zgierzu, w celu ich ponownego wykorzystywania:

I. dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zgierskiego:

1. Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Powiatu Zgierskiego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do poinformowania o źródle oraz czasie pozyskania informacji z BIP Powiatu Zgierskiego.

2. Starostwo Powiatowe w Zgierzu ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona w BIP Powiatu Zgierskiego.

II. dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystania na wniosek, w przypadku gdy:

a. informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Powiatu Zgierskiego, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzytywania, albo

b. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej określa rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. poz. 94).

2. Starostwo Powiatowe w Zgierzu określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

3. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Zgierzu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.