Zamówienia publiczne - na stronie znajdują się informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych przez Powiat Zgierski oraz jednostki organizacyjne i podległe Powiatowi

W tym miejscu publikowane są ogłoszenia o wszczynanych procedurach przetargowych, ich rozstrzygnięcia, wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty wymagane przez ustawę - Prawo zamówień publicznych do publikacji.